Společnost pro obnovu pamtátek Úštěska

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Aktuality ↓

V srpnu roku 2016 byl ukončen čtrnácti měsíční projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny. Marie v Konojedech u Úštěka“, financovaného z EHP a Norských fondů 2009–2014. Díky tomuto projektu se podařilo obnovit kostel, který už všichni vnímali jako odsouzený k pomalému zániku. Během projektu došlo k celkové stavební i statické obnově exteriéru i interiéru, včetně velkého objemu specializovaných restaurátorských prací. Kostel bude do budoucna veřejnosti přístupný při pořádání kulturních akcí, koncertů či výstav. Jak celý projekt probíhal, se můžete podívat níže v sekci Revitalizace – kostel Konojedy – Aktuality.
Na úvod, pro představu o rozsahu obnovy, několik srovnávacích fotografií.
Západní průčelí kostela na jaře 2015 .......a v únoru
2017. Vedle kompletní obnovy fasády, doplnění oken a vitráží, byl zrestaurován kříž a Boží oko na
západním průčelí.Pohled lodí kostela na hlavní
oltář před rekonstrukcí na jaře 2015...... a po celkové obnově.
Zrestaurována byla architektura oltářů, kazatelna, podlahy, lavice...Pohled na kruchtu před zahájením
rekonstrukce na jaře 2015.......a po
celkové obnově v září 2016. Budiž světlo! Na stanovení barevnosti omítek interiéru se podíleli studenti
Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.Intarzované dveře do panské
oratoře před celkovým restaurováním. Studenti Univerzity J.E.Purkyně realizovali digitální dokumentaci
vybraných prvků. Nálezové zprávy pak využili restaurátoři při své práci.... a po celkovém restaurování.Panská oratoř
před ...... a po rekonstrukci. K neuvěření,
ale opravdu se díváte na stejné místo, jen s odstupem několika málo měsíců.Spojovací schodiště z sakrisite do
panské oratoře před celkovou rekonstrukcí....... a v září
2016 po celkové obnově.Hlavní oltář před zahájením
projektu revitalizace na jaře 2015.Navrácení obrazu Panny Marie se
sedmi zakladateli servitského řádu od Filipa Leibnera v září 2016 projekt revitalizace završilo.

The 14 month long project „Revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy“, financed by the EEA and Norway Grants 2009–2014 was completed in August 2016. Thanks to this project a church was saved, which everybody thought was doomed to slowly becoming a ruin. This project included the structural renovation of the whole building, its interior and exterior, and large amounts of specialized restoration work. The church will be open to the public during cultural events, concerts or exhibitions. You can see how the project progressed below in the section Revitalization – Church Konojedy – News

trocha-historie-citace-z-shp-manzelu-novych-1.pdf

Něco málo z historie kostela (srpen 2013):
the_revitaliza­tion_of_the_ch­urch_of_the_as­sumption-of_the_virgin_ma­ry_in_konojedy­.pdf
Barokní kostel Nanebevzetí P.Marie stojí na skalnaté vyvýšenině v obci Konojedy (cca 6 km od města Úštěk). Je součástí bývalého servitského konventu. Byl nejvýznamnější z pěti servitských klášterů v české provincii. (Více o řádu servitů naleznete zde:rad-servitu.pdf ) Kostel spolu s bývalým konventem mají vysokou kulturně –historickou hodnotu.
Kostel spolu se servitským klášterem založili manželé Anna Kateřina a František Karel Swéerts – Sporck. (Anna Kateřina byla dcerou F.A. Sporcka, známého zakladatele areálu v Kuksu.) Důvodem pro založení kláštera byla vděčnost za trojí uzdravení jediného syna po přikládání škapulíře s relikviemi zakladatelů servitského řádu. Fundace kláštera byla ve Vídni schválena roku 1746 a v následujícím roce byl položen základní kámen ke stavbě kostela. V roce 1762 byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Valdštejnem. Po zrušení servitského řádu roku 1786 fungoval kostel jako kostel farní, klášter přešel do soukromých rukou.
Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě staršího raně barokního kostela (z něho byla do nové stavby zahrnuta pouze krypta) . Stavba kostela probíhala mezi lety 1748–52, v roce 1762 byl kostel vysvěcen, ale dokončovací práce (vesměs týkající se vybavení interieru) pokračovaly ještě později. Provádějícím stavitelem byli nejprve Wenzl Hebeck ( z Lysé nad Labem) a po té nejspíše Anton Miller. Mezi 1912–1914 proběhla velká oprava kostela, týkající se jak exterieru (obnova omítek, obnova střechy), tak interieru (oprava trhlin v klenbě, nová dlažba, výmalba). V roce 1915 byly zrestaurovány některé oltářní obrazy. V roce byl 1945 kostel poškozen výbuchem v nedalekém lomu. Ve 2. polovině 20. století byl zámek a kostel využíván armádou a postupně se dostal do havarijního stavu, byl také staticky poškozen odstřely v nedalekém kamenolomu. Od 80. let byl kostel postupně vystěhováván a opakovaně vykraden
Kostel Nanebevzetí P.Marie je z venku monumentálně působící jednolodní stavba s věží přisazenou za pravoúhlé presbyterium a sakristií s oratoří přistavěnou na severní straně. Průčelí i fasády jsou poměrně strohé. Západní průčelí, stojící na vysoké zděné opěrné zdi, je členěné svazkovými pilastry, které rovněž obepínají nároží. Průčelí dominuje vysoké, půlkruhově zakončené okno, které po stranách doplňují klenuté výklenky pro sochy. Průčelí završuje trojúhelný štít s volutovými křídly. Ve vrcholu štítu je osazeno kovové Boží oko. Boční fasády jsou rytmicky členěny vysokými půlkruhově zakončenými okny a pilastry.
Vnitřek kostela je jednolodní, s bočními kaplemi mezi vtaženými pilíři. Na západní straně je podklenutá varhanní kruchta ( varhany se na místě nedochovaly), na východě přechází loď vysokým triumfálním obloukem do pravoúhle zakončeného chóru se dvěma patry empor. Loď je zaklenuta několika poli valené klenby, členěnými širokými pasy.
Zařízení kostela bylo ještě v 70.letech 20. století nesmírně bohaté. Na stavbu oltářů byly použity mramory dovezené z Itálie a Rakouska. Na výzdobě se mimo jiné podílel pražský sochař I.F.Platzer nebo liberecký malíř F.Leibner Všechny oltáře měly bohatou architektonickou a sochařskou výzdobu.
Bohužel v několika následujících desetiletí se o kostel nikdo nestaral, takže začal postupně chátrat, do kostela zatékalo, vnější i vnitřní fasády byly v havarijním stavu, interier byl zdevastován a rozkraden, byla narušena statika.
Zlomovým se v dosavadním chátrání kostela stal počátek roku 2015, kdy se našemu Spolku podařilo získat grant z Norských fondů na celkovou revitalizaci kostela, včetně obnovy dochovaného mobiliáře. V rámci projektu byla zajištěna porušená statika stavby, kostel získal nové fasády, nová okna. Rovněž interiér prošel celkovou obnovou: byly udělány nové vnitřní omítky, obnovena byla štuková výzdoba, mramorové části všech oltářů byl vyčištěny a doplněny, restaurátorskými dílnami prošel dochovaný mobiliář (kostelní lavice, dveře, parkety), bylo doplněno osvětlení. Na hlavní oltář se podařilo vrátit oltářní obraz. V jednání je návrat dalšího dochovaného mobiliáře.
Do budoucna bude kostel sloužit k pořádání různých kulturních akcí.

Aktuality

Slavnostní zakončení

28. 09. 16

Po čtrnáctiměsíčním maratonu utichl veškerý stavební ruch a kostel se rozzářil ve své téměř původní kráse. Stavební ruch vystřídala hudba. Koncert k slavnostnímu zakončení obnovy se konal v sobotu 24. září v 16 hodin. V podání komorní sboru a orchestru Piccolo coro a Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška zazněla hudba několika hudebních epoch, skladby orchestrální i čistě vokální. Velké množství posluchačů a návštěvníků zaplnilo prostor lodi, oratoře i kruchty.
Veřejnému koncertu předcházela oficiální oslava zakončení projektu Revitalizace kostela Nanebevzetí P. Marie. Hosty přivítal předseda Spolku pro obnovu památek Úštěcka Tomáš Hlaváček, který byl hlavním hybatelem celého projektu. K hostům promluvil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, po něm krátce promluvil tajemník norské ambasády Frank Arne Johansen, který vyjádřil radost nad tím, že bylo možno podpořit takto úspěšný a krásný projekt. Ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem PhDr. Petr Hrubý shrnul a zhodnotil obnovu kostela z památkového hlediska. Dále vystoupili Mgr. Tereza Vavrečková, zástupce ředitelky Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR, náš norský partner Jiří Havran. Za dalšího partnera Filozofickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně vystoupila její děkanka Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., která vyzdvihla přínos vzájemné spolupráce. Duchovní rozměr setkání dal svým proslovem J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Závěrečné slovo patřilo majiteli zámku a kostela v Konojedech panu Vladimíru Přibylovi, bez kterého by celý projekt nemohl být realizován. Ve svém projevu odpověděl všem, které zajímalo, proč se do celého, takto náročného projektu pustil. Jeho mottem je dobrý pocit z dobré věci. Setkání se neslo ve velmi optimistické atmosféře s příslibem další spolupráce do budoucnosti a byla nastolena otázka možnosti návratu a restaurování původního mobiliáře kostela, který se dochoval v nečekané míře. Tedy velká výzva do dalších let!
Předseda Spolku Tomáš Hlaváček zahajuje slavnostní zakončení projektu.V oratoři se shromáždila
řada hostů.Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček mimo jiné zmínil význam památek pro region.Tajemník norské ambasády
Frank Arne Johansen.J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. probošt
Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.Majitel kostela a
zámku v Konojedech pan Vladimír Přibyl.Majitel
kostela a zámku v Konojedech zahajuje slavnostní koncert.Pohled do zaplněné lodi kostela.Komorní sbor a orchestr Piccolo corro a Piccola
orchestra pod vedením Marka Valáška. Zazněla díla W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského, A.Pärta, G.F. Händla a
dalších..Pohled lodí kostela na hlavní
oltář před rekonstrukcí na jaře 2015...
Panská oratoř
před ... ... a po rekonstrukci. K neuvěření,
ale opravdu se díváte na stejné místo, jen s odstupem několika málo měsíců.

Koncert k slavnostnímu zakončení projektu Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech

24. 09. 16

Srdečně Vás zveme na koncert u příležitosti slavnostního zakončení projektu Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka, který se bude konat v sobotu 24.září 2016 v 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka.
V podání komorního sboru a orchestru Piccolo coro a Piccola orchestra pod vedením Marka Valáška zazní díla M. Praetoria, W. A. Mozarta, J.S. Bacha, B. Martinů, P.I.Čajkovského, A.Pärta a G.F. Händla.plakat-koncert-24–9–2016-konojedy.pdf
Konojedský kostel od
jihozápadu. Pohled na kostel ze severu - loď kostela se
sakrisití a oratoří. Detail
západního štítu s zrestaurovaným křížem a Božím okem.
Hlavní oltář byl kompletně
restaurován. Detail hlavního
oltáře. Restaurování torza plastiky Nejsvětější Trojice nás čeká v další etapě rekonstrukce. Pohled z oratoře do lodě kostela. Interiér byl po zajištění statiky objektu vymalován v původní barevnosti
dle průzkumu studentů katedry historie FF UJEP. Kompletně zrestaurováno bylo i schodiště ze sakrisite do oratoře. Jeden ze čtyř
křišťálových lustrů osazených v lodi kostela.

A máme hotovo ...

31. 08. 16

Poslední měsíc byl opravdu hektický, ale vše se nakonec podařilo. Na schodiště se vrátilo kované zábradlí. Již jsou osazeny všechny restaurované dveře včetně krásného kování (vstupni-dvere-do-oratore.pdf ). V kostele jsou na místě všechny lavice a lákají k usednutí (restaurovani-lavic-v-lodi-kostela.pdf) . Kamenná dlažba v lodi kostela a mramorová dlažba v presbytáři jsou finálně upraveny. Ustaly restaurátorské práce na hlavním oltáři, mramor nabyl svou původní krásnou barevnost, jediná socha- Bůh Otec, která se dochovala na místě je očištěna. Navrátily se zlacené hlavice a dokonce i oltářní obraz. Zlacené hlavice mají i dva boční oltáře. Kostelu se dostalo zcela nového osvětlení: byly zavěšeny čtyři nové křišťálové lustry, nástěnné svícny a zcela nové je osvětlení prostoru kostela. Také v sakristii a oratoři září nové ověskové lustry. Jižní fasáda je zcela opravena, staticky zajištěna a upraven přilehlý svah.
Restaurované
dubové lavice jsou již na svých místech.Pohled do
obnovené lodi kostela s novým osvětlením.Původně zcela zničená oratoř se dočkala nové
parketové podlahy, obnovené byly omítky a okna, zavěšeny jsou nové křišťálové lustry.Nové lustry v sakristii.Dveře mezi schodištěm a oratoří.Restaurované dveře vedoucí z
kostela do sakristie.Obnovené okno a klekátko v
oratoři.Obnovená mramorová podlaha před hlavním
oltářem.Obnovené kamenické prvky na bočním oltáři
včetně zlacených hlavic.

A jdeme do finále...

15. 07. 16

Přesně měsíc nám zbývá na dokončení stavebních a restaurátorských prací! Finišují práce na restaurování hlavního oltáře a kamenných podlah interiéru, byly opraveny poškozené kamenné záklopy krypt. Parketovou podlahu v oratoři čeká poslední nátěr. Byly obnoveny malované kříže s věnci na pilastrech v lodi kostela. Postupně se do interiéru navracejí restaurované lavice, které se osazují na restaurované dřevěné podesty. Na jižní fasádě zbývá natřít posledních pár metrů čtverečních.
A co nás ještě čeká? Dokončit povrchové úpravy kamenných podlah, oživit elektroinstalaci, nasadit restaurované dveře, namontovat svítidla a pověsit čtyři velké křišťálové lustry vyrobené firmou Prousek exklusive lighting. s.r.o. z Kamenického Šenova. A pak už jen závěrečný úklid …
Restaurátoři oživili barevnost mramorů na hlavním oltáři.Restaurátoři
oživili barevnost mramorů na hlavním oltáři.Poškozené
záklopové desky krypt byly doplněny umělým kamenem.Po doplnění umělým kamenem je třeba povrch
záklopových desek barevně sjednotit - dopatinovat.Věnce s
kříži na sloupech pilastrů před restaurováním......... a po restaurování.Parketovou podlahu v oratoři zbývá jen natřít
olejovým nátěrem.Na jižní fasádě lodi bylo třeba opravit
římsy a doplnit poškozené a nebo úplně chybějící detaily.Horní římsa jižní fasády
po nátěru.

Práce na jižní fasádě v plném proudu

20. 06. 16

Práce na jižní fasádě běží podle plánu, již je obnovena řada štukových dekorací (nadokenní římsy, šambrány…). V oratoři se blíží k závěru pokládka parket. Restaurátoři stále pracují na hlavním oltáři a finišují na obnově kazatelny.
Korunní římsa před dokončením. Detailní tvar
se provádí pomocí dřevěné šablony.Detail štukové profilace
okenní šambrány.Z průběhu práce na obnově
štukové šambrány.Detail obnovené korunní římsy.Parkety pokryly již téměř celou plochu oratoře.Kazatelna těsně před
dokončením.

Den otevřených dveří navštívilo na čtyři stovky účastníků

12. 06. 16

Kostel v Konojedech navštívilo v průběhu dne otevřených na čtyři stovky osob. Děkujeme všem za pozitivní reakce na průběh rekonstrukce a těšíme se na setkání při slavnostním zakončení 24.9.2016!
Den otevřených dveří
11.6.2016 Loď kostela bez lešení, zde
jsou dokončeny výmalby a restaurovány architektury bočních oltářů. Návštěvníci si prohlédli panskou oratoř kde
aktuálně probíhá pokládka parket. Pohled do
opravených a vymalovaných kleneb kostela je impozantní. Návštěvníci dne otevřených dveří hodnotili
pozitivně průběžnou prezentaci na našich webových stránkách.

Den otevřených dveří v kostele v Konojedech

11. 06. 16

Vážení přátelé,
od loňského roku probíhá projekt Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, který je financován z EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Ještě před dokončením stavebních a restaurátorských prací Vám nabízíme možnost prohlédnout si exteriér a interiér v průběhu prováděných prací, a to v sobotu 11.6.2016 od 13:00 hodin do 15:30 hodin, kdy bude kostel mimořádně otevřen široké veřejnosti. Budete mít možnost prohlédnout si s průvodcem oltáře v průběhu restaurování, bude Vám umožněn přístup do presbytáře, panské oratoře a spojovacích chodeb kostela.
Těšíme se na setkání!
Spolek pro obnovu památek Úštěcka

Restaurování bočních oltářů dokončeno

10. 06. 16

Lešení z interiéru kostela již téměř zmizelo, zůstává pouze na hlavním oltáři, kde stále pracují kameníci. Boční oltáře jsou již v plné kráse a díky práci restaurátorů vyniká překrásná barevnost použitých mramorů. V lodi kostela probíhají práce na doplnění a restaurování kamenné dlažby. Na jižní fasádě intenzivně probíhají zednické práce.
Pohled do lodi kostela, na
hlavním oltáři intenzivně pracují restaurátoři. View of the nave, restoration experts working on the main altar.Zrestaurovaný boční oltář, obrazy ani
sochařská výzdoba se v místě nedochovala.Restored side-altar; no paintings and statues have been preserved on the
siteV
místech, kde byl podklad příliš zvlněný, bylo nutno dlažbu vyjmout. Paving had to be dismantled in areas where
the base was too unevenJižní
fasáda v průběhu prací. Work on the southern wall underway

Zrestaurované dveře se vracejí zpět

25. 05. 16

Z restaurátorské dílny se postupně navracejí obnovené dřevěné dveře, na svém místě jsou již dvoje dveře z kruchty a schodiště. Další dveře byly osazeny ve spojovacím krčku mezi kostelem a zámkem. Na monumentální schodiště spojující sakristii s oratoří a zámkem se navrátily vysoké schodišťové dveře. Ostatní dveře jsou již zrestaurovány, budou osazeny až po ukončení všech stavebních prací. Zároveň se pracuje na repasování dalších dřevěných zárubní. V oratoři započala pokládka parketové podlahy. Kameníci finišují s restaurování kamenných částí oltářů, svou původní barevnost a krásu má již kazatelna, pracuje se na hlavním i bočních oltářích.
Restaurované dveře pod kruchtou -lícová strana.
Restored door below the choir loft – front side.Restaurované dveře pod kruchtou s obnovenými závěsy a kováním. Restored door below the choir loft with
restored hinges and fittings.
Detail of the restored lock.Detail obnoveného
zámku.Detail of the restored lock.Restaurované dveře na chodbě vedoucí k zámku. 
Restored door in the hallway leading to the castleRestaurované
schodišťové dveře. Restored staircase door.Práce na repasování dřevěných zárubní. Renovating wooden doorframesRestaurované dveře na kruchtě. Restored door in the choir loft.Detail kovového
větrátka. Detail of a metal vent grille. Pokládka vídeňských parket v oratoři.
Installing Viennese parquet panels in the oratory.

Sdílení tiskové zprávy Ministerstva financí – Národního kontaktního místa

18. 05. 16

Na základě žádosti Národního kontaktního místa MF ČR sdílíme vydanou tiskovou zprávu.
Jedná se o reakci na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v ČR, které mohou přispět k negativnímu vnímání EHP a Norských fondů ze strany veřejnosti, a to jak ve vztahu k aktuálním výsledkům projektů tak i k nadcházející etapě EHP a Norských fondů.
Prohlášení bylo na webu MFČR http://www.mfcr.cz/…si-ces-24907). Stejné znění bylo vyvěšeno i na oficiálních stránkách EHP a Norských fondů. http://www.eeagrants.cz/…-si-ces-2196).
Předem Vám děkujeme za pozornost věnovanou této tiskové zprávě.

Zahájili jsme opravu jižní fasády

11. 05. 16

Po náročných přípravách se statickým zajištěním jižní fasády se mohlo začít s její opravou. Téměř po celé délce fasády už stojí lešení a práce na opravách jsou v plném proudu.
V interiéru se pokračuje s postupnou demontáží lešení. Interier je nově vymalován až do výše korunní římsy. Kameníci pokračují v restaurování mramorových částí bočních oltářů a pustili se již do obnovy oltáře hlavního. Z hlavního oltáře byly demontovány dřevěné pilastry a další stafáž a vše se přesunulo do restaurátorské dílny. Zde mezitím dostaly svůj původní lesk intarzované dveře ze sakristie, schází jim již jen kování.
Jižní
fasáda pod lešením. Southern wall covered by scaffolding.Pohled do
lodi od hlavního oltáře. View of the nave from the main altar.Kameníci restaurují hlavní
oltář a i v plném denním světle si přisvěcují.Stonemasons restoring the main altar, using additional lighting
even in daylight.Původní stav intarzovaných
dveří ze sakristie. Inlaid door from the sacristy in its original state.Zrestaurované intarzované dveře ze sakristie.
Restored inlaid door from the sacristy.

Klenba kostela bez lešení

15. 04. 16

Klenba kostela ji jež kompletně obnovena, a proto bylo možno demontovat vrchní patra lešení. Barevnost interireru byla vybrána na základě průzkumu provedeného Centrem dokumentace a digitalizace kulturního dědictví na FF UJEP a konzultací s památkáři.
Obnovená klenba se pomaluje odhaluje v plné
kráse. Restored vaults gradually revealing their beauty.Pohled na opravenou klenbu směrem k hlavnímu
oltáři. View of the restored vaults near the main altar.Pohled na
klenbu směrem k západu. View of the vaults towards the west.Detail obnovené klenby
kostela.Detail of the restored vaults

Štuková výzdoba nabývá své původní krásy

30. 03. 16

Klesáme z nebeských výšin….Klenba kostela má již svou finální podobu, proto se mohlo započít s demontáží vrchních pater lešení. Mravenčí práce při restaurování mramorových oltářů pokračuje. V plném proudu jsou štukatérské práce na obnově říms a volutových hlavic. Vydrolené části štuků se doplňují, chybějící se podle analogií musejí domodelovat. Některé štuky byly dokonce vytvořeny na plechové výztuži. Do spojovacího krčku mezi kostelem a zámkem truhláři osadili nové dubové schody. V restaurátorských dílnách už nabývají své původní krásy kazetové dveře ze sakristie i dřevěné podesty ze stupňů před bočními oltáři (restaurovani-podest-bocnich-oltaru.pdf ) . Před vypuknutím jara jsme vyčistili prostranství před kostelem od náletových křovin. Po mnoha letech je možné si prohlédnout skupinu soch před kostelem.
Kameníci jsou v plné práci.
Stonemasons at work.Původní
stav štukové hlavice. Stucco capitals before restorationDetail poškození štuku na hlavici. Detail of the stucco damage on the capitalPrůběh
obnovy štukových listů.Restoration of the stucco trimsDetail obnovené štukové výzdoby volutové 
hlavice. Detail of the restored stucco decoration of a volute column capital.Původní stav
schodiště ve spojovacím krčku mezi kostelem a zámkem. Original state of the staircase in the connecting hallway
between the church and the castle.A takto
vypadá nové dubové schodiště. And this is the new oak staircase.Intarzovaná podesta z bočního oltáře po
restaurátorském zásahu. Inlaid side-altar platform after restorationDveře ze sakristie nabývají
v restaurátorské dílně své původní krásy.Door from the sacristy regaining its original beauty in the restoration
workshop.

Kameníci začali s restaurováním mramorových oltářů

29. 02. 16

Kameníci dokončili restaurování kamenných prvků na fasádě kostela a přesunuli se do interieru. Pustili se do obnovy mramorových částí bočních oltářů (různobarevné mramory byly tehdy dovezeny z Itálie a Rakouska). Veškeré trhlinky musí být zatmeleny, povrch sjednocen a opatřen ochranným nátěrem. Je to vskutku mravenčí práce. V oratoři je již připravená prkenná podlaha, na kterou truhláři položí zrenovovanou parketovou podlahu.
Kamenné ostění
po obnově. Stone siding after restoration.Obnovená kamenná římsa.
Restored stone cornice.Stav
mramorové kazatelny před obnovou. Marble pulpit before restoration.Detail poškození mramorových částí
oltáře.Detail of the damage on the marble parts of the altar

Zlatý kříž a Boží oko se vrátily na západní štít

15. 02. 16

Po nutných přípravných pracích byly na západní štít osazeny kamenné koule se zlatými plameny. Do tympanonu štítu bylo osazeno zlacené Boží oko a na vrchol štítu vztyčen zlacený kříž restaurovani-kovaneho-krize.pdf ).
Loď na jižní a západní straně dostala nová vitrajová okna. Vitrážníci postupně osazovali kovové rámy se šestiúhelníkovým zasklením a postupně tak „vyskládali“ plochu celého okna (vitraze-revize_jc30-12–2016.pdf ).
Probíhají restaurátorské práce na dřevěných podestách oltářů.
Pohled na západní průčelí - štít s nově
osazenými vázami, koulemi a Božím okem v tympanonu.View of the western face with newly installed decorative vases,
balls and the Eye of God in the tympanum.Osazování
zlaceného kříže. Installation of the gilded cross.A takhle vidí svět kamenná koule ze západního
štítu. This is the world as seen by the stone ball on the western wall.Západní štít
po opravě.Western wall after the restoration.Jižní strana lodi - práce při osazování
nového vitrajového okna. Southern side of the nave – installation of a new stained glass windowJižní strana lodi - práce
při osazování částí nového okna.Southern side of the nave – installing elements of a new window.Pohled na obnovenou klenbu nad kůrem.A view of
the restored vault above the choir loft.

Stále probíhá statické zajištění kleneb a oprava omítek kleneb

31. 01. 16

Statické práce na zajištění kleneb kostela pokračují. Klenební systém je postupně zajišťován pomocí heli- táhel. Rozpraskané části kleneb byly podepřeny a v poškozených místech rozebrány a nově vyzděny. Na obnoveném klenebním systému se započalo s obnovou omítek a štukové výzdoby. Bylo dokončeno omítaní stropu oratoře a v záklencích obnovena štuková výzdoba. Byly zahájeny práce na obnově podlahy oratoře, bude připravena tak, aby zde mohla být položena zrestaurovaná parketová podlaha.
Pohled na klenbu se systémem heli-táhel. View of the vaults with the drawbar systemStaticky narušená klenba nad kůrem před
opravou.Structurally damaged vault above the choir loft before restorationPřezdívání poškozené klenby nad kůrem.
Repairing the damaged vault above the choir loft.Nová vyzdívka poškozené klenby nad kůrem.
Newly completed wall of the damaged vault above the choir loft.Klenba v západní
části hlavní lodi - detail obnovené omítky a šukové výzdoby.Vault on the western side of the nave – detail of
the restored wall and stucco ornaments.Obnovená omítka se štukovou výzdobou v
oratoři.Renewed wall and stucco ornaments in the oratory.

Statické práce na klenbách v plném proudu

15. 01. 16

Probíhají práce na statickém zajištění klenby lodi a presbytáře kostela. Narušené klenební pasy jsou podchyceny, vyklínovány a přezdívány. Klenba lodi a presbytáře je postupně zpevňována pomocí heli – táhel, vsazených do klenebního zdiva.
V restaurátorské dílně probíhá obnova dřevěných kazetových parket z oratoře a restaurují se kazetové dveře. Zároveň se vyrábí poslední okna.
Přezdívání klenebního pasu - pohled z
půdy.Redoing the barrel vault – view from the attic.Celkový
pohled na zpevňovanou klenbu. Overall view of the restored vaultDetailní pohled na osazená heli-táhla, která
zpevňují klenbu. Detail of the installed drawbars that brace the vaults.Detail
vedení heli-táhel v klenbě. Detail of the drawbars in the vaults.Stav kazetových parket z oratoře před obnovou.
Inlaid parquet flooring before restoration.Restaurované pole kazetové podlahy z oratoře.
Segment for restoration from the inlaid flooring in the oratory.Stav
kazetových dveří před restaurováním. Inlaid door before restoration.Z
průběhu restaurování kazetových dveří. Inlaid door restoration underwayZávěrečné práce na zrestaurovaném okně ze
západního průčelí. Final touches on the restored window from the western façade.

Kamenné i kovové prvky západního průčelí jsou obnoveny

21. 12. 15

Kameníci dovezli repliky kamenných koulí, které budou osazeny na štít západního průčelí. Z restaurátorské dílny se vrátil zrestaurovaný zlacený kříž a kopie Božího oka a plamenů z kamenných koulí. Jejich originály byly zakonzervovány. S památkáři probíhají konzultace o barevnosti vnitřní výmalby kostela.
Pohled na kompletně opravené východní
průčelí s věží. A view of the completely repaired eastern face with the steeple.Kopie kamenných koulí ze západního průčelí.
Replicas of the stone balls from the western façade.Zlacená kopie Božího oka,
která bude osazena na západní průčelí. A gilded replica of the Eye of God that will be installed in the western
façade.Návrhy na barevnost vnitřní
výmalby kostela. Color suggestions for painting the church interior.

Naleznete alespoň jeden rozdíl?

14. 12. 15
Severní fasáda.

Vnitřní prostorové lešení dokončeno

30. 11. 15

Po několika měsíční práci byla dokončena severní fasáda. Po statickém zajištění západní fasády se mohly rozběhnout další práce: kameníci se pustili do restaurování kamenných prvků, opravují se štuky i omítky. Truhláři osadili okna. V lodi kostela již stojí kompletní prostorové lešení, vešlo se tam neuvěřitelných 193 tun železa – jsme ocelové království! Díky dokončenému vnitřnímu lešení se mohlo započít s opravami vnitřních omítek. Na půdě kostela byl nalezen zbytek kamenné koule ze západního průčelí, do které krásně zapadl původní kovový plamen nalezený dříve na střeše kostela, o jehož určení se doposud nevědělo. Památkáři rozhodli o jeho navrácení a pozlacení. Na zbylé koule budou plameny rovněž doplněny.
Dokončená východní fasáda s věží. Completed eastern wall with the steeple.Detail opravené korunní římsy na severní
fasádě. Detail of the repaired façade cornice on the north wall.Obnovená voluta a kamenná váza na severní
fasádě. Restored volute and stone vase on the north façade.Replika 
okna zápdní fasády. A replica of the window on the western wall.Nalezený kovový plamen
krásně zapadl do torza koule ze západního průčelí. A found metal flame fitted beautifully into the original stone
ball from the western face.Omítání stropu
v oratoři. Plastering a ceiling in the oratory.Prostorové lešení v lodi - pohled k východu.
Scaffolding in the nave – a view to the eastProstorové lešení v lodi - pohled k západu.
Scaffolding in the nave – a view to the west.Prostorové lešení z ptačí perspektivy. Scaffolding from the bird’s-eye view.

Boží oko se rozzáří ve zlaté

30. 10. 15

Byly odsouhlaseny vícepráce spojené se statickým zajištěním kostela. A tak se všichni vrhli do práce: trhliny se vyklínkovaly a vyplnily, zdivo bylo injektováno a do zdiva byla zasazena speciální táhla. Již se také pracuje na západním průčelí, z jeho štítu bylo sneseno kovové Boží oko. Kvůli jeho špatnému stavu bylo rozhodnuto, že na štít se osadí pozlacená replika a původní Boží oko bude konzervováno a v budoucnu presentováno v prostorách kostela. V lodi kostela se staví prostorové lešení a pokračuje elektroinstalace.
Západní průčelí již také pod lešením.
Western façade covered by scaffolding.Boží oko bylo sneseno k restaurování. The Eye of God taken down for restoration.Osazování speciálního táhla, zpevňujícího
zdivo. Installation of a special drawbar to brace the wall.Detail na statické práce - vyklínkovaná spára
s táhlem. Detail of structural work – wedged seam with the drawbar.Práce na statickém zajištění. Working to structurally secure the wall.Práce na statickém zajištění. Working to structurally secure the wall.Práce na statickém
zajištění.A stále ještě děláme cestu pro kabely. We’re
still making a pathway for cables.

Střechy na kostele i sakristii dokončeny

30. 09. 15

V plném proudu jsou práce na sakristii, byla dokončena střecha a v patře se podbil strop. Zdárně běží i práce na kostele. Překládka krytiny na kostele je u konce. Práce na severní fasádě budou již brzo hotové. Na jižní a východní fasádě byla osazena okna a byla zadána výroba oken pro západní stranu. A stále běží práce na elektroinstalaci uvnitř kostela.
Pohled na podbitý strop sakristie. View of the ceiling paneling in the sacristy.Z
průběhu překládky krytiny. Roof tiles being installedNa severní fasádě jsou práce v plném proudu. Work underway on the northern wall.Takhle se vytváří šambrány okolo oken. This is
how window moldings are made.

Práce na východní fasádě se blíží ke konci

15. 09. 15

Také v září pokračují práce na fasádách, památkáři upřesnili barevnost prvků fasády. Tesaři dokončují montáž stropnic sakristie. Nezahálí ani pokrývači, pokračují pokládkou krytiny na střeše sakristie a zahájili překládku krytiny na lodi kostela. Kameníci dokončují obnovu kamenných prvků na východní fasádě kostela, věži, oratoři a sakristii. Památkáři rozhodli o finální patinaci váz východní fasády. V sakristii a oratoři byly osazeny kopie chybějících mříží oken. Probíhá úklid stavební suti v těsné blízkosti kostela.
Pohled do krovu v průběhu oprav. A view of the truss during restoration.Detail opravené korunní římsy kostela. A detail
of the repaired façade cornice.Úklid
suti v okolí sakristie. Cleaning the debris around the sacristy.Deatil
restaurované vázy. Detail of a restored vase decoration.Stavba prostorového lešení v lodi kostela. Erecting scaffolding in the church nave.Nátěr východní fasády věžě. Painting the
eastern wall of the steeple.Detaily prvků fasády na věži.Detail obnovených zdobných prvků fasády.
Details of façade features on the steeple.

Zastavení prací v západní části kostela

02. 09. 15

Úplný rozsah poruch ve stavbě, konkrétně trhlin, byl zjištěn až po vystavení lešení a vyklizení půdního prostoru od suti. Dodatečně byly zjištěny i předchozí pokusy o opravu trhlin, které částečně zakryly skutečný stav věci. Trhliny jsou tak oproti předchozím předpokladům širší a hlubší. Na základě tohoto zjištění byl přizván statik ing. K. Duška, který s okamžitou platností zakázal práce v okolí staticky narušených kleneb a provedl revizi statického posouzení.
Trhlina v západním štítě po oklepání
omítek. A crack in the western wall after it has been stripped. Poškozená klenba
okna v západním štítě, v trhlině zbytky předchozí opravy. Damaged window arch in the western wall, the crack
contained remnants of previous repairs. Velikost trhliny po
odstranění omítky a nesoudržného zdiva. The size of the crack after the wall and loose wall material have been
removed. Další z trhlin v západním štítě. Another
crack in the western wall.

Fasáda na sakristii dokončena / Sacristy facade complete

21. 08. 15

I přes tropické letní počasí bylo možno pokračovat v práci na severních fasádách. Zednické práce na sakristii byly dokončeny, obnoveny byly šambrány, římsy a štukové prvky. Do konce srpna bude fasáda natřena a bude odstraněno lešení. Kameníci sjednotili barevnost kamenných prvků, které nebudou pod omítkou či nátěrem a restaurují vstupní portál do sakristie. Památkáři schválili podobu chybějících plamenů kamenných vázách na východní a západní atice lodě kostela. Začínají práce na zajištění statických poruch okenních kleneb. Krov sakristie je opraven a začíná pokládka nové střešní krytiny.

Despite the tropical summer heat, it was possible to continue with work on the northern facades. Masonry work on the sacristy has been completed and chambranles, cornices and stucco features have been renovated. By the end of August the facade will be pained and scaffolding removed. Stonemasons have unified the color of stone features which will be left exposed, and are restoring the portal of the sacristy. The National Heritage Institute has approved the form of the missing flames on stone vases on the eastern and western attics of the church´s vault. The vaulted windows are being secured. The sacristy´s truss has been repaired and laying of the roof has begun.
Fasáda sakristie po prvním nátěru. Façade of
the sacristy after the first coat of paint.Na krov sakristie bude na nové laťování
položena nová bobrovka a doplněny budou chybějící klempířské prvky. The truss of the sacristy and the new beams
will be covered with new red clay roof tiles and missing roof features.Napadené stropní trámy nad oratoří před
výměnou. Damaged ceiling beams above the oratory prior to restoration. V sakristii začínají tesaři instalovat nový
strop. Carpenters start installing a new ceiling in the sacristy.V interiéru sakristie je třeba dozdívat
poškozené klenby oken. Damaged wall of the window arches needs to be repaired in the sacristy interior.Opravený krov nad sakristí. Repaired truss above
the sacristy. Oprava fasády věže. Repairs of the steeple wall
underway.

Barevnost fasád rozhodnuta / Facade color agreed upon

31. 07. 15

Práce na fasádách kostela úspěšně pokračují. Kostelní věž je celá pod lešením, kameníci pokračují v očišťování a restaurování kamenných prvků, zedníci také nezahálí. V interiéru bylo postaveno prostorové lešení na západní straně lodi a nad kruchtou. Zpřístupnili se tak klenby a okenní záklenky k detailnějšímu průzkumu statických poruch.
Národní památkový ústav v zastoupení PhDr. Víta Honyse rozhodl o zachování pozůstatků varhan – části vzduchového vedení, zbylé díly varhaních měchů a pedálů k obsluze měchů. Tyto díly budou očištěny a ponechány ve stavu v jakém se nachází. Snad,někdy, možná…v budoucnu, dojde i k navrácení varhan.
Bylo rozhodnuto o barevnosti fasád kostela – okr a bílá budou naše barvy!

Work on the church´s facade successfully continues. The church tower is surrounded by scaffolding, stonemasons continue cleaning and restoring stones, and masons are also hard at work. In the interior, scaffolding has been erected on the western end of the main vault and above the matremonium, making the vaults and windows accessible to closer inspection for structural faults. The National Heritage Institute, represented by Dr. Vít Honys has decided to preserve the remnants of the organ – parts of the air ducts, windbags and operating petals. These parts will be cleaned and left in their current state. Hopefully one day even the organ will be returned to its place.
The color of the church´s facade has been decided upon – ocher and white are its new colors!

Lešení na věži, právě se natahují ochranné
sítě. Scaffolding on the steeple, with protective netting being installed.V interiéru už stojí na kruchtě prostorové
lešení. Scaffolding in the choir gallery.Lešení už je i na západním štítu kostela.
Scaffolding on the western wall of the church.Střecha nad lodí už opravdu potřebuje opravu.
The roof above the nave is in dire need of repair.Vybrat barvy fasád je opravdu výzva! Choosing the right color is truly a challenge! Pohled na zámek a kostel od konojedského
hřbitova. A view of the castle and the church from the Konojedy cemetery.

Restaurování dřevěných prvků zahájeno / Restoration of wooden features commenced

23. 07. 15

V tomto týdnu byly zahájeny práce na restaurování dřevěných prvků. Do restaurátorské dílny byly převezeny kostelní lavice, které jsou zapsanou movitou kulturní památkou. Restaurátoři zdokumentovali a následně rozebrali dřevěné podesty před oltáři, dochované prvky budou restaurovány a chybějící budou nahrazeny tvarovými kopiemi původních. Okna z přízemí lodi kostela byla demontována, stejně tak žaluziová okna z věže kostela. Restaurátoři je v dílně opraví a doplní chybějící prvky.
Pokračují práce na fasádách věže a sakristie, byly zahájeny práce na fasádách lodi kostela. Tesaři doplňují a opravují krov nad oratoří. Restaurování kamenných prvků je průběžně konzultováno s PhDr.Hrubým z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

This week work on the restoration of wooden features began. The church´s pews, listed as a movable cultural heritage asset, have been transported to the restoration workshop. The restorers documented and disassembled the wooden landings in front of the altar; the surviving pieces will be restored and missing ones replaced by identical copies of the originals. Ground level windows were taken apart, as were the jalousie windows from the church´s tower. They will be repaired and missing pieces will be replaced.
Work on the sacristy´s facade continues, and work has commenced on the facade of the main vault. Carpenters are repairing and filling in missing pieces of the truss above the oratory. Stone restoration is periodically consulted with Dr. Hrubý of the National Heritage Institute in Ústí nad Labem.

Kostelní lavice jsou zapsanou
movitou kulturní památkou. The church pews are listed in the national cultural heritage of movable artifacts.Lavice bylo třeba demontovat z podest a následně
převést do restaurátorské dílny. The pews had to uninstalled and then transported to the restoration workshop.Ozdbobné lišty byly upevněny pomocí kolíčků,
ale lavice byly v podestě upevněny pomocí kovaných hřebů. The decorative trims were fastened using pegs but the
pews were attached to the platform with metal nails.Lavice připraveny na transport do restaurátorské
dílny. The pews are ready for transport to the restoration workshop.Loď kostela je již bez
lavic. The church nave without pews.Okna za oltářem byla
demontována a převezena do restaurátorské dílny. Windows behind the altar were uninstalled and transported to the
restoration workshop.Detail barokního okenního kování. A detail of the metal fitting on a Baroque window.Dřevěná podesta hlavního
oltáře byla také demontována. Stavitelé kostela vyplnili prostor pod podlahou podesty dřevěným uhlím, bojovali
tak s vlhkostí, houbou a plísněmi. The wooden predella of the main altar was also uninstalled. The original builders
of the church filled up the space below the floor with wooden coal in order to fight humidity and mold.

Zahájena oprava krovu a kamenické práce / Stonework and truss repairs underway

15. 07. 15

Práce na střeše oratoře pokračují opravou krovu. Byla sejmuta střešní krytina, tašky použijeme na hlavní lodi kostela pro doplnění a výměnu poškozených kusů. Nad oratoří bude opraven narušený krov, bude provedeno nové laťování, na které položíme novou bobrovku.
Práce zahájili kameníci, očišťují kamenné prvky – římsy, ostění oken a první z kamenných váz na východní straně kostela.

Work on the roof of the oratory continues with repairs of the truss. The roofing tiles have been taken down and will be used to replace damaged or missing tiles covering the main vault. The damaged truss above the oratory will be repaired; new laths will be installed and covered with new roofing tiles. Stonemasons have begun cleansing stone cornices, window jambs and the first of the stone vases on the church´s eastern face.
Zahájeny práce na opravě krovu oratoře. Work
underway to rebuild the oratory truss.Bez autojeřábu bychom s
trámy délky 11 metrů v profilu 26 x 36 cm nepohnuli. We wouldn’t be able to move these 11m-long 26x36cm beams
without a crane.Pohled na krov oratoře. A view of the oratory
truss. Po opravě krovu bude položena
nová bobrovka, zatím bude střecha provizorně zaplachtována. After repairing the truss, we will lay new seamless red
clay roof tiles, in the meantime, the roof will be covered with sheeting.Kamenící očišťují kamenné prvky tlakovou
vodou. Stonemasons cleaning stone features with a pressure washer.Takto vypadaly šambrány oken sakristie před
třemi týdny.... This is what the window moldings in the sacristy looked like three weeks ago…...a takto vypadají dnes. ...And this is what they look like now.

Zahájeny práce na elektrifikaci kostela / Electrification of the church has begun

10. 07. 15

V uplynulých dnech byly zahájeny práce na obnově elektrických rozvodů kostela. Nataženy budou kilometry nových kabelů, které budou jak v exteriéru, tak v interiéru vedeny pod omítkami. Práce na fasádách pokračují na východní straně pod věží kostela. Na převoz do restaurátorské dílny jsou připraveny lavice a dochované interiérové dveře.

In the past days, work to renew power distribution was launched. Kilometers of new cable will be laid both on the exterior of the building, and on the interior, beneath the plastering. Work on the facade continues on the eastern side below the tower. Pews and surviving interior doors are ready to be transported to the restoration workshop.
Budou nataženy kilometry nových elektrických
rozvodů. We will install kilometers of electrical wiring.Nové kabely budou schovány pod omítkami. New cables will be hidden inside the walls.Dřevěné lavice jsou
připraveny na převoz do restaurátorské dílny. Wooden pews are ready for transport to the restoration workshop.

Stavební práce se úspěšně rozběhly / Building work successfully in motion

30. 06. 15

Ihned po podpisu smlouvy o dílo zahájila firma PAMA, spol. s r.o. stavební práce. Hotovo je vyklízení suti z půdy, odvezeno bylo více jak 60 tun suti, která neúměrně zatěžovala klenby kostela. Opraveno je točité dřevěné schodiště do krovu. Zahájili se práce na opravách krovu a interiéru sakristie a oratoře. Započaly opravy fasád na sakristii a spojovacím traktu mezi kostelem a zámkem.

Immediately after the signing of the contract, the firm PAMA, spol. s.r.o launched construction work. More than 60 tons of rubble, which was disproportionately straining the church´s vault, has been cleared from the attic and hauled away. The wooden spiral staircase leading to the attic has been repaired. Work to fix the truss and the interiors of the sacristy and oratory have commenced, as have repairs of the facades of the sacristy and the corridor connecting the church to the monastery.
Bez lešení bychom fasády neopravili. We
wouldn’t be able to repair the façade without scaffolding.Pod lešením je již celá sakristie a východní
fasáda kostela. The entire sacristy and the east façade already covered by scaffolding.Havarijní stav točitého schodiště neumožňoval bezpečný přístup na půdu. The dangerously dilapidated
spiral staircase did not allow safe access to the attic.A
takto krásné je nové schodiště. And now look at the beautiful new staircase.Na klenbách leželo více jak 60 tun suti. The
vaults were holding over 60 tons of debris.Půda vyklizena, klenby odlehčeny od ulehlé suti z předchozích rekonstrukcí střech.The attic has been
cleared, the vaults are relieved from the weight of debris collected
in past roof renovations.Ani deštivé počasí nemůže zastavit práce na
fasádách. Not even the rain can stop work on the façade.Opraveny budou nejen římsy nad okny. Restoration
will not include just cornices above windows.Dle dochovaných fragmentů
budou obnoveny ozdobné prvky fasád. Based on preserved fragments, ornamental features on the façade will be restored
as well.Interiéry sakristie
a oratoře jsou značně poškozeny. The sacristy and oratory interiors are quite badly damaged. Oratoř nemá stropy ani podlahy, asi se někomu v minulosti hodilo dřevo na topení. The oratory has no ceilings
and floors – somebody probably used them as firewood.

Vybrán dodavatel stavebně restaurátorských prací / Supplier of restoration work chosen

18. 06. 15

Dnes byla podepsána smlouvo o dílo na realizaci stavebně restaurátorských prací s firmou PAMA , spol. s r.o., Heřmanova 713/53a, Praha 7, která zvítězila ve výběrovém. Práce byly ihned zahájeny, protože termín dokončení je 15.4.2016…a čeká nás práce jako na kostele!

Today a contract has been signed with PAMA, spol. s.r.o., Heřmanova 713/53a, Prague 7, which prevailed in the selection process. Work began immediately, as the deadline is April 15, 2016. We still have a lot of work ahead of us!

Praxe prvních ročníků UJEP zahájena / Internships launched with freshmen of the UJEP

15. 06. 15

Studenti FF UJEP, pod vedením odborných pracovníků Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví provedli v posledním týdnu měsíce června stavebněhistorickou analýzu krovu kostela s cílem určit jeho stavební stratigrafii a druhotně užité prvky. Dále inventarizovali detaily konstrukční, architektonické a epigrafické, které mají vztah ke stavebnímu vývoji krovu. Účastníci kurzu si vyzkoušeli odběr vzorků dřevěných konstrukcí určených k dendrochrono­logické analýze s cílem absolutní datace jednotlivých stavebních fází kostela.
Studenti stavebně zaměřili a v prostředí AutoCAD vytvořili plánovou dokumentaci (půdorysy, řezy a pohledy) kostela. Dále se seznámili s metodou jednosnímkové fotogrammetrie a se základy geodézie při práci s totální stanicí. Pomocí optického a laserového 3D skeneru si studenti vyzkoušeli nejmodernější trend v oblasti dokumentace památek – 3D skenování.
Celý článek na: http://ff.ujep.cz/

In the last week of June, students of the Philosophy Faculty of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, under the guidance of the Center for Documentation and Digitalization of Cultural Heritage, provided historical analysis on the church´s truss, aiming to determine its stratigraphy and secondary features. They also took detailed inventory of constructional, architectonic and epigraphic features relating to the development of the truss. Participants in the course got the chance to take samples of wooden constructions for dendrochronological analysis intended to determine the precise dates of the individual construction phases of the church.
The students also measured the church´s dimen­sions, and with the help of AutoCAD created models of the church from various perspectives including floor plans and cross-sections.
The complete article is available here: http://ff.ujep.cz/

Studenti UJEP
v krovu kostela.UJEP students in the church trussDetail
skenování dveří kostela.Detail of the church door scanning process.Skenování zachovaných dveří před zahájením
restaurování.Scanning of the existing door prior to restoration.Skenování zachovaných dveří před zahájením
restaurování. Scanning of the existing door prior to restoration.Skenovány byly i štukové prvky interiéru.
Scanning of the stucco features in the interior.Skenovány byly i štukové prvky interiéru - erb
na empoře. Scanning of the stucco features in the interior – a coat of arms in the gallery.Studenti UJEP při práci v interiéru kostela.UJEP
students working in the church interior.

Otevírání obálek s nabídkami / Opening envelopes with offers

11. 05. 15

Dnešního dne proběhlo otevírání obálek s nabídkami na realizaci stavebně restaurátorských prací. Bylo doručeno pět nabídek, které bude v následujících dnech posuzovat hodnotící komise. V ideálním případě bychom mohli se začátkem června podepisovat smlouvu o dílo.

Today the envelopes containing bids for the restoration project were opened. Five offers were delivered, which the Assessment Committee will evaluate. Ideally, a contract will be signed by the end of June.

Zahájena digitalizace hlavního oltáře / Digitalization of the main altar underway

20. 03. 15

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví UJEP zahájilo 20.března digitalizaci hlavního oltáře kostela. Oltář bude skenován 3D laserovým skenerem Faro Focus v několika výškových úrovních a po celém svém obvodu.
V rámci realizace odborné a vědecké činnosti studentů katedry historie UJEP byla zadána první diplomová práce s tématem: Inventarizace mobiliáře kostela Nanebevezetí Panny Marie v Konojedech.

On March 20th, the Center for Documentation and Digitalization of Cultural Heritage of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem began the digitalization of the church´s main altar. The altar will be scanned with a Faro Focus 3D Laser Scanner at several heights and around the entire perimeter.
As part of the technical and scientific activity of the students at the university´s His­tory Department, the first dissertations with the topic Inventorying Furnishings in the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy have been assigned.

ARFO,norský partner,poprvé v Konojedech/ARFO,our Norwegian partner,in Konojedy for the first time

16. 03. 15

Proběhl první z pěti plánovaných pobytů norského partnera v Konojedech. Fotograf Jiří Havran zahájil práce na podrobné časosběrné fotodokumentaci projektu zachycením aktuálního stavu památky před zahájením stavebních a restaurátorských pra­cí.

The first of five planned stays of our Norwegian partner took place this week. Photographer Jiří Havran began a detailed documentation of the project by capturing the current state of the historic building before the construction and repairs began.

Vypsána veřejná zakázka / Public contract announced

02. 03. 15

Dnes byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna výzva k podání nabídek na stavebně restaurátorské práce projektu, viz hyperlink:Your text to link… Detailní informace k veřejné zakázce naleznete na: Your text to link…

Today a notice was published in the Public Commissions Registry inviting bids for the construction and renovation projectYour text to link… Detailed information about the contract is available here:Your text to link…

Spolupráce s UJEP na projektu zahájena / Cooperation with the UJEP launched

09. 02. 15

Bez ohledu na zimní období zahájilo Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví UJEP práce na společném projektu. V první fázi je v plánu realizovat odběry vzorků vybraných dřevěných prvků pro dendrochronolo­gickou analýzu a odběry vzorků pro průzkum barevnosti omítek interiérů.

Regardless of the winter season, the Center for Documentation and Digitalization of Cultural Heritage of the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem began work on a joint project. The first phase involves collecting samples of select wooden features for dendrochronological analysis and researching the original color of interior walls.

Zadávací řízení projektu revitalizace / Tender for the revitalization project

19. 01. 15

Intenzivně pracujeme na přípravě zadávacího řízení na dodávku služeb, které jsou součástí našeho projektu, a to na výběru administrátora projektu, dodavatele internetových stránek projektu, dodavatele překladů do angličtiny a dodavatele grafických a tiskových služeb.
Přípravu otevřeného řízení na stavebně restaurátorské práce jsme svěřili zkušené právní kanceláři JUDr. Vladimíra Tögela z Prahy.

We are working intensively to prepare the tender for the supply of services that are part of our project, including choosing a project administrator, a designer and an English translator for our website, as well as a provider of graphic and printing services.
We have entrusted the Prague legal office of Dr. Vladimír Tögel with preparation of the public selection process for the restoration project.

Podpis rozhodnutí o přidělení dotace / Allocation of grant funds agreement signed

09. 01. 15

Dnes podepsal náměstek ministra financí JUDr. Martin Pros, Ph.D. rozhodnutí o poskytnutí dotace našemu projektu revitalizace. Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 32.301.943,–Kč. Dotace ve výši 90% pak bude činit 29.071.748,–Kč

Today Dr. Martin Pros, Assistant Minister of Finance, signed the decision to award a grant to our revitalization project. The total costs for implementation of the project are expected to be CZK 32,301,943. A 90% grant will amount to CZK 29,071,748.

Tak se nám to povedlo / We did it

29. 10. 14

„Vážený žadateli o grant, Vámi předložená žádost o grant v rámci otevřené výzvy v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v Programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví BYLA PROJEDNÁNA HODNOTÍCÍ KOMISÍ A DOPORUČENA ZPROSTŘEDKOVATELI PROGRAMU (MINISTERSTVO FINANCÍ) K POSKYTNUTÍ GRANTU“

“Dear grant applicant, your grant application as part of the public appeal of the CZ06 Program – Cultural Heritage and Contemporary Art, Section 16 – Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage has been discussed by the Evaluating Committee and recommended to the program facilitator – the Ministry of Finance – for approval of the grant”

A nesmíme zapomenout na partnery projektu... / We must not forget the project´s partners

01. 09. 14

Projekt revitalizace budeme realizovat spolu s partnery, kterými jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Nadační fond obětem holocaustu a ARFO – norské nakladatelství. Za univerzitu bude na projektu participovat katedra historie Filozofické fakulty, zejména její specializované pracoviště – Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Nadační fond se bude spolupodílet na pořádání kulturních a společenských aktivit v opraveném kostele. A v neposlední řadě norský partner – nakladatelství ARFO, které bude reprezentovat výborný fotograf Jirka Havran, s kterým jsme v minulosti spolupracovali na projektu mapování dřevěných kostelů a zvonic v Evropě. Jiří bude pracovat na fotografickém sborníku, který představí široké veřejnosti průběh realizace a výsledky našeho projektu.

We will undertake the revitalization project together with our partners, who are the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, the Foundation for Holocaust Victims, and ARFO – a Norwegian publisher. The History Department of the Philosophical Faculty will be representing the university, specifically its Center for Documentation and Digitalization of Cultural Heritage. The Foundation for Holocaust Victims will be organizing cultural and social activities in the church once completed. And last but not least, our Norwegian partner ARFO will be represented by the excellent photographer Jiří Havran, with whom we have previously cooperated on a project mapping wooden churches and bell towers in Europe. Jiří will be working on a photo compilation documenting the progress and results of our project for the public.

A teď něco víc o projektu revitalizace / A bit more about the project

18. 08. 14

Záchrana kostela spočívá v jeho celkové obnově, zahrnující statické zajištění, opravu fasád včetně repase výplní oken, obnovu interiéru včetně restaurování dveří a zachovaného mobiliáře, opravu krovu a výměnu krytiny nad sakristií, obnovení podlahy v 1. patře sakristie, přeložení stávající krytiny nad lodí a presbyteriem včetně ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům.

Rescuing of the church entails a complete reconstruction, comprising of ensuring structural soundness, repairing facades, refitting windows, restoration of the interior including doors and furniture, repairing the truss and replacing the roof above the sacristy, reconstructing the floor on the second story of the sacristy, repairing the roof above the main vault and presbyterium, and treating rafters against ligniperdous pes­ts.

Stihli jsme to... / We made it

24. 06. 14

V pátek 20.6.2014 jsem podali žádost o grant do Norských fondů na projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku“. Žádost v rozsahu 32 stran a 2,5 kilogramů příloh a dokumentace podána do programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Držte nám palce!

On Friday, June 20, 2014 we submitted our application to the Norway Grants for the project The Revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy u Úštěku. The application is 32 pages long with 2, 5 kilograms of attachments and documentation submitted to the CZ06 Program – Cultural Heritage and Contemporary Art, Section 16 – Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage. Fingers crossed!

Zahájili jsme projektovou přípravu celkové revitalizace kostela / We have launched preparation for a

12. 02. 14

Rozjeli jsme přípravu projektu na celkovou revitalizace kostela v Konojedech. Realizační tým spolu s projektanty Martinem Volejníkem a Kamilem Duškou, restaurátory Radovanem Šulcem, Jiřím Šleglem a Milanem Šturmem, připravuje projekt na celkovou stavební obnovu objektu a restaurování dochovaných prvků mobiliáře. Rádi bychom podali žádost do Norských fondů či do některého z operačních programů.

We have begun preparation of a project for the complete revitalization of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy. The implementation team together with project managers Martin Volejník and Kamil Duška, and restorers Radovan Šulc, Jiří Šlegl, and Milan Šturm is preparing a project for the complete renewal of the church and restoring the surviving pieces of furniture. We would like to submit an application for a Norway Grant or one of its operating programs.

Zachraňujeme další památku na úštěcku! / We are saving another historical sight in the Úštěk region

31. 01. 14

V lednu 2014 jsme převzali do správy objekt kostela Nanabevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku, abychom zachránili a zpřístupnili tuto nádhernou barokní památku široké veřejnosti.
Objekt kostela je zásadně staticky narušen, nepřístupný veřejnosti, interiér kostela je zdevastován a rozkraden … Čeká nás „práce jako na kostele“.

In January 2014 we were put in charge of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy u Úštěku, so that we could rescue this beautiful baroque historical monument and make it accessible to the public. The church is seriously structurally unsound, inaccessible to the public, and its interior had been devastated and looted. We have our work cut out for us!

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
1.máje 18
411 45 Úštěk